سەنبى, 30 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10382. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 38

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 اقپان, 2015 ساعات 21:12

و چەم گوۆوريات كازاحي؟ چاست III: مارالتاي رايىمبەكۋلى

ادمينيستراتور 4305 0

12 اقپان, 2015 ساعات 13:07

Qazaq News. اپتا: ورالماندار

ادمينيستراتور 5131 1

9 اقپان, 2015 ساعات 13:13

تاستۇلەك-تاعدىر

ادمينيستراتور 5188 0

6 اقپان, 2015 ساعات 11:30

ديدار امانتاي. «ماحامبەت فيلوسوفياسى»

ادمينيستراتور 3753 0

3 اقپان, 2015 ساعات 14:24

«و چەم گوۆوريات كازاحي؟» 2-ءبولىم

ادمينيستراتور 3622 0

2 اقپان, 2015 ساعات 15:54

"سارى دالا". ورىندايتىن وتانبەك ەڭسەحانۇلى.

ادمينيستراتور 5964 0

27 قاڭتار, 2015 ساعات 15:40

پروەكت يگوريا حەنا. و چەم گوۆوريات كازاحي؟ چاست 1

ادمينيستراتور 4236 0

27 قاڭتار, 2015 ساعات 13:32

"اداي" كۇيى مەن "اتامەكەن" ءانى افريكالىقتىڭ ورىنداۋىندا

ادمينيستراتور 5647 0