سەيسەنبى, 31 ناۋرىز 2020

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

27 قاڭتار, 2015 ساعات 13:32

"اداي" كۇيى مەن "اتامەكەن" ءانى افريكالىقتىڭ ورىنداۋىندا

ادمينيستراتور 5331 0

18 قاڭتار, 2015 ساعات 14:16

ەرلان رىسقالي، مولدابايدىڭ ءانى

اباي-اقپارات 5774 0

18 قاڭتار, 2015 ساعات 14:12

ۇكiلi ىبىراي - '' جيىرما بەس ''- قايرات بايبوسىنوۆ

اباي-اقپارات 4615 0

12 قاڭتار, 2015 ساعات 13:38

اشىربەك سىعاي. سىن ساردارى. فيلم ترەيلەرى

اباي-اقپارات 3923 0

9 قاڭتار, 2015 ساعات 14:00

اۆتوورىندىق: اقيقات پەن اڭىز

مامان تۇسىندىرمەسى

اباي-اقپارات 4693 0

7 قاڭتار, 2015 ساعات 00:14

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءانۇرانى

اباي-اقپارات 4082 0

3 قاڭتار, 2015 ساعات 11:46

كوك تۋدىڭ جەلبىرەگەنى

اقىن الماس احمەتبەكتىڭ ولەڭىنە جازىلعان سازگەر ەرمۇرات زەيىپحاننىڭ ءانى. ورىندايتىن يبراگيم ەسكەندىر.

اباي-اقپارات 5623 0

1 قاڭتار, 2015 ساعات 13:35

گۇلبارشىن تەرگەۋبەكوۆا - اق ساۋلە

اباي-اقپارات 16826 0