سەيسەنبى, 20 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109623. جازىلعاندار — 105145. قايتىس بولعاندار — 1768

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

12 اقپان, 2015 ساعات 13:07

Qazaq News. اپتا: ورالماندار

ادمينيستراتور 5335 1

9 اقپان, 2015 ساعات 13:13

تاستۇلەك-تاعدىر

ادمينيستراتور 5613 0

6 اقپان, 2015 ساعات 11:30

ديدار امانتاي. «ماحامبەت فيلوسوفياسى»

ادمينيستراتور 3987 0

3 اقپان, 2015 ساعات 14:24

«و چەم گوۆوريات كازاحي؟» 2-ءبولىم

ادمينيستراتور 3802 0

2 اقپان, 2015 ساعات 15:54

"سارى دالا". ورىندايتىن وتانبەك ەڭسەحانۇلى.

ادمينيستراتور 6406 0

27 قاڭتار, 2015 ساعات 15:40

پروەكت يگوريا حەنا. و چەم گوۆوريات كازاحي؟ چاست 1

ادمينيستراتور 4452 0

27 قاڭتار, 2015 ساعات 13:32

"اداي" كۇيى مەن "اتامەكەن" ءانى افريكالىقتىڭ ورىنداۋىندا

ادمينيستراتور 6323 0

18 قاڭتار, 2015 ساعات 14:16

ەرلان رىسقالي، مولدابايدىڭ ءانى

اباي-اقپارات 6446 0