بەيسەنبى, 1 ماۋسىم 2023

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 قازان, 2017 ساعات 09:42

بايتۇرسىنۇلىنىڭ دايەكشەسى مەن اپوستروفتى شاتاستىرمايىق

قالدىباي قىدىرباەۆ 8714 11

23 قازان, 2017 ساعات 10:17

قىرعىز حاندى سوعىس كەزىندە عانا سايلاعان، حانى بولماعان ەل

اسقار دايىربەك 7705 57

23 قازان, 2017 ساعات 09:54

رۋزا بەيسەنبايتەگىنىڭ ورنىنا مەنى سوتتاڭىزدار!

ومىرزاق اقجىگىت 5976 23

20 قازان, 2017 ساعات 10:38

اتامباەۆ مىرزا، حان كەنەگە تيىسپەڭىز!

ز.قابىلدينوۆ 9828 46

18 قازان, 2017 ساعات 14:51

تارازدان قايتقان قانداستاردىڭ قۋانىشى

قانات بىرلىكۇلى 8366 4