سەيسەنبى, 2 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11571. جازىلعاندار — 5757. قايتىس بولعاندار — 41

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

11 ءساۋىر, 2017 ساعات 10:04

ءCالافيزم جايلى داڭقتى عۇلامالاردىڭ ءپاتۋاسى

جالعاس اسحاتۇلى 5636 20

10 ءساۋىر, 2017 ساعات 11:07

قىرقىنان شىقپاعان قىزدىڭ جانايقايى قايرات ماميگە جەتە مە؟

جانەركە جانبولاتقىزى 55809 104

9 ءساۋىر, 2017 ساعات 22:42

"بەلدەن كەتكەن" دەپۋتاتتاردىڭ جالاقىسى كوبەيىپتى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4770 13

6 ءساۋىر, 2017 ساعات 20:16

«ورالمانعا ون پايىز جەر...» مۇحتار تايجانعا امانات

اۋىت مۇقيبەك 13715 53

6 ءساۋىر, 2017 ساعات 15:42

نۇرلىبەك ساماتۇلى. ۇبiجiك

Abai.kz 4929 0

6 ءساۋىر, 2017 ساعات 13:47

ديدار امانتاي. توتى قۇس ءتۇستى كوبەلەك

ديدار امانتاي 7404 7

4 ءساۋىر, 2017 ساعات 17:27

ماكسيم ارىشەۆ سانكت-پەتەربۋرگتەگى تەراكتىدە قازا تاپقان

اباي-اقپارات 2126 0

4 ءساۋىر, 2017 ساعات 16:22

انۋارعا نە كورىندى؟

اباي-اقپارات 3936 9