جۇما, 29 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9932. جازىلعاندار — 4900. قايتىس بولعاندار — 37

2014 ناۋرىز

5 ناۋرىز, 2014 ساعات 06:30

كەشەگى، بۇگىنگى ءھام كەلەشەكتەگى قازاقتىڭ ءاليحانى

اباي-اقپارات 1452

5 ناۋرىز, 2014 ساعات 04:40

سايلاۋ ءبىرتايۇلى. پاتريوتسىماق

اباي-اقپارات 1644

4 ناۋرىز, 2014 ساعات 12:44

قايرات نۇرتاس: ومبى - قازاقتىڭ قالاسى، قازاقتىڭ جەرى!

اباي-اقپارات 2067

4 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:01

دوس كوشىم. قان ساسىعان «وتانداستار» ۇعىمى...

اباي-اقپارات 1533