جەكسەنبى, 31 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10382. جازىلعاندار — 5220. قايتىس بولعاندار — 38

2014 ناۋرىز

14 ناۋرىز, 2014 ساعات 06:20

التى الاش

اباي-اقپارات 1574

14 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:43

تانىس بولىڭىز، سۋ جاڭا مينيستر ارىستانبەك مۇحامەديۇلى

اباي-اقپارات 1425

14 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:01

قاسىموۆ قانداستاردىڭ ءوتىنىشىن ورىنداۋدان باس تارتتى

اباي-اقپارات 1878

14 ناۋرىز, 2014 ساعات 04:50

«كورىسۋ كۇنى» دەيتىن قازاق ەتنوگرافياسىندا كۇن جوق!

اباي-اقپارات 12961

13 ناۋرىز, 2014 ساعات 21:48

بەيسەن احمەتۇلى. «التى الاش» بىرىگەيىك!

ءبىزدىڭ ەڭ ماڭىزدى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە ساياتىن ماسەلەمىز – الاش ۇراندى قانداستار ماسەلەسى. ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگىنە سۇعىن قاداپ، تاعى دا ماي شەلپەكتەن دامەتكەندەردىڭ اۋزىنا قۇم قياتىن كەز كەلدى.

اباي-اقپارات 13304

13 ناۋرىز, 2014 ساعات 21:47

«ەح، سەرگەي، سەرگەي، سەرگەي...»

سەرگەي پاشەۆيچ (1-سۋرەتتە) – قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى. اۋعان سوعىسىنا قاتىسقان. قازىر كاسىپكەر جانە «بوەۆوە براتستۆو» وداعىنىڭ جەتەكشىسى.

اباي-اقپارات 4365

13 ناۋرىز, 2014 ساعات 15:40

ميرزويان جانە كوكتەم مەن قىستىڭ تارتىسى...

اباي-اقپارات 1568

13 ناۋرىز, 2014 ساعات 07:39

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: جانار بايسەمىزوۆا (1-جاۋاپ)

اباي-اقپارات 2534