بەيسەنبى, 13 مامىر 2021

2014 ناۋرىز

12 ناۋرىز, 2014 ساعات 04:29

كۇلاش كەرىمبەكقىزى. جيرينوۆسكيگە جاۋاپ

اباي-اقپارات 1749

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 09:34

مەرەكەدە ايتاتىن ءسوز ەمەس ەدى...بىراق...

اباي-اقپارات 2143

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 09:14

بايان ەسەنتاەۆا: ارمان اداستىرمايدى

اباي-اقپارات 1896

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 09:02

ءاليحان بوكەيحاننىڭ مەرەيتويى تۇركى حالىقتارىنا ورتاق

اباي-اقپارات 2050

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 09:01

«الاشتىڭ ارداقتىسى - رايىمجان»

اباي-اقپارات 2053

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 07:42

جەتى كىتاپتىڭ تۇساۋكەسەرى

اباي-اقپارات 2237

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 07:31

“قازاقستان” مەن “قازاق” اراسىنداعى ويلار

اباي-اقپارات 2133