سەيسەنبى, 17 مامىر 2022

2014 ناۋرىز

12 ناۋرىز, 2014 ساعات 04:29

كۇلاش كەرىمبەكقىزى. جيرينوۆسكيگە جاۋاپ

اباي-اقپارات 2170

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 09:34

مەرەكەدە ايتاتىن ءسوز ەمەس ەدى...بىراق...

اباي-اقپارات 2701

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 09:14

بايان ەسەنتاەۆا: ارمان اداستىرمايدى

اباي-اقپارات 2343

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 09:02

ءاليحان بوكەيحاننىڭ مەرەيتويى تۇركى حالىقتارىنا ورتاق

اباي-اقپارات 2538

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 09:01

«الاشتىڭ ارداقتىسى - رايىمجان»

اباي-اقپارات 2618

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 07:42

جەتى كىتاپتىڭ تۇساۋكەسەرى

اباي-اقپارات 2785

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 07:31

“قازاقستان” مەن “قازاق” اراسىنداعى ويلار

اباي-اقپارات 2678