سەيسەنبى, 21 ناۋرىز 2023

2014 ناۋرىز

12 ناۋرىز, 2014 ساعات 04:29

كۇلاش كەرىمبەكقىزى. جيرينوۆسكيگە جاۋاپ

اباي-اقپارات 2459

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 09:34

مەرەكەدە ايتاتىن ءسوز ەمەس ەدى...بىراق...

اباي-اقپارات 3078

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 09:14

بايان ەسەنتاەۆا: ارمان اداستىرمايدى

اباي-اقپارات 2645

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 09:02

ءاليحان بوكەيحاننىڭ مەرەيتويى تۇركى حالىقتارىنا ورتاق

اباي-اقپارات 2878

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 09:01

«الاشتىڭ ارداقتىسى - رايىمجان»

اباي-اقپارات 3047

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 07:42

جەتى كىتاپتىڭ تۇساۋكەسەرى

اباي-اقپارات 3209

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 07:31

“قازاقستان” مەن “قازاق” اراسىنداعى ويلار

اباي-اقپارات 2979