سارسەنبى, 28 قىركۇيەك 2022

2014 ناۋرىز

3 ناۋرىز, 2014 ساعات 06:32

قار بارىسى

اباي-اقپارات 13506

3 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:33

اباي تەاترىنىڭ 80 جىلدىعى اباي شاڭىراعىندا باستاۋ الدى.

اباي-اقپارات 4464

3 ناۋرىز, 2014 ساعات 04:25

ءبىلال قۋانىش. قازاق «اتا جاۋىن» اتاسىنداي كورىپ ءجۇر

اباي-اقپارات 3333

3 ناۋرىز, 2014 ساعات 04:09

ءبىر وتباسىن قىرىپ سالعاندار جەڭىل جازا سۇرايدى

اباي-اقپارات 2642