سارسەنبى, 8 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2014 ناۋرىز

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 06:29

قۇل بولعىم كەلمەيدى!..

اباي-اقپارات 1833

11 ناۋرىز, 2014 ساعات 04:46

اۋباكىر نىلىباەۆ دۇنيە سالدى

اباي-اقپارات 1757

7 ناۋرىز, 2014 ساعات 12:55

بايلانىس جانە اقپارات اگەنتتىگى قۇرىلدى

اباي-اقپارات 1562