جەكسەنبى, 25 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110402. جازىلعاندار — 105618. قايتىس بولعاندار — 1796

2014 ناۋرىز

3 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:12

نازارباەۆ: ءبارى دە مۇمكىن...

اباي-اقپارات 1831

3 ناۋرىز, 2014 ساعات 12:25

«تارت قولىڭدى، تاۋەلسىز ەلدەن!»

اباي-اقپارات 1518

3 ناۋرىز, 2014 ساعات 08:55

«31 ارنا»: قاسىم امانجولوۆ - فيلم-كونتسەرت

اباي-اقپارات 1823

3 ناۋرىز, 2014 ساعات 06:55

قادىرى قاشقان كوركەم ادەبيەت

اباي-اقپارات 1850

3 ناۋرىز, 2014 ساعات 06:38

قانات يسلام: اقش-تا بوكسشىنىڭ قولى التىن

اباي-اقپارات 1610

3 ناۋرىز, 2014 ساعات 06:35

ەرتiس ورمانىنىڭ ەرتەڭiن كiم ويلايدى؟

اباي-اقپارات 1749