بەيسەنبى, 6 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 94882. جازىلعاندار — 67031. قايتىس بولعاندار — 1058

2013 قاڭتار

22 قاڭتار, 2013 ساعات 09:58

بالا باعىپ بايۋعا بولا ما؟

اباي-اقپارات 3820

22 قاڭتار, 2013 ساعات 09:56

قازاق تويى: قالاي ۇنەمدەۋگە بولادى؟

اباي-اقپارات 2699

22 قاڭتار, 2013 ساعات 09:53

وزگە مۇرات

اباي-اقپارات 1754

22 قاڭتار, 2013 ساعات 09:33

باۋىرجان جاقىپ. داۋىلپاز اقىن

اباي-اقپارات 4000

22 قاڭتار, 2013 ساعات 08:25

سىرىم دات. وڭىرلەر دامي ما، الدە...

اباي-اقپارات 1658

22 قاڭتار, 2013 ساعات 08:15

ءجۇسىپ يمانحان. ۇلت ماقتانىشتارىن ۇلىقتاعان ارنا

اباي-اقپارات 2120

22 قاڭتار, 2013 ساعات 08:07

ەلەۋجان سەرىموۆ. دiني شەشەندىك سىرى

اباي-اقپارات 3365