دۇيسەنبى, 16 مامىر 2022

2013 قاڭتار

22 قاڭتار, 2013 ساعات 09:58

بالا باعىپ بايۋعا بولا ما؟

اباي-اقپارات 4989

22 قاڭتار, 2013 ساعات 09:56

قازاق تويى: قالاي ۇنەمدەۋگە بولادى؟

اباي-اقپارات 4038

22 قاڭتار, 2013 ساعات 09:53

وزگە مۇرات

اباي-اقپارات 2581

22 قاڭتار, 2013 ساعات 09:33

باۋىرجان جاقىپ. داۋىلپاز اقىن

اباي-اقپارات 5759

22 قاڭتار, 2013 ساعات 08:25

سىرىم دات. وڭىرلەر دامي ما، الدە...

اباي-اقپارات 2571

22 قاڭتار, 2013 ساعات 08:15

ءجۇسىپ يمانحان. ۇلت ماقتانىشتارىن ۇلىقتاعان ارنا

اباي-اقپارات 3041

22 قاڭتار, 2013 ساعات 08:07

ەلەۋجان سەرىموۆ. دiني شەشەندىك سىرى

اباي-اقپارات 4604