سەيسەنبى, 14 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 61755. جازىلعاندار — 35911. قايتىس بولعاندار — 375

2013 قاڭتار

24 قاڭتار, 2013 ساعات 07:43

سەرىك ەرعالي. توعىزات

اباي-اقپارات 3040

24 قاڭتار, 2013 ساعات 07:00

مۇحتار شەرىم. قاسقىرلاردان ۇيات ەكەن

اباي-اقپارات 1844

23 قاڭتار, 2013 ساعات 13:10

«پارىز» تەلەحيكاياسى

اباي-اقپارات 2384

23 قاڭتار, 2013 ساعات 12:15

كايۋم مۋحامەدحانوۆ. اباي ي بۋنين

اباي-اقپارات 2517

23 قاڭتار, 2013 ساعات 09:57

ايات جىرعالاڭ. تۋىسقاننان ايىرماشى، تۋعان ەل!

اباي-اقپارات 2078