سارسەنبى, 29 ماۋسىم 2022

2013 قاڭتار

24 قاڭتار, 2013 ساعات 07:43

سەرىك ەرعالي. توعىزات

اباي-اقپارات 4857

24 قاڭتار, 2013 ساعات 07:00

مۇحتار شەرىم. قاسقىرلاردان ۇيات ەكەن

اباي-اقپارات 2785

23 قاڭتار, 2013 ساعات 13:10

«پارىز» تەلەحيكاياسى

اباي-اقپارات 3614

23 قاڭتار, 2013 ساعات 12:15

كايۋم مۋحامەدحانوۆ. اباي ي بۋنين

اباي-اقپارات 3683

23 قاڭتار, 2013 ساعات 09:57

ايات جىرعالاڭ. تۋىسقاننان ايىرماشى، تۋعان ەل!

اباي-اقپارات 3054