سەيسەنبى, 28 ماۋسىم 2022

2013 قاڭتار

21 قاڭتار, 2013 ساعات 09:31

سەرىك ەرعالي. جاڭا ءالىپبي: «بۇل ءان بۇرىنعىدان وزگەرەك»

اباي-اقپارات 2319

21 قاڭتار, 2013 ساعات 08:42

سادىق سماعۇلوۆ. سىپاتايدا نە قۇن بار؟!

اباي-اقپارات 2836

21 قاڭتار, 2013 ساعات 07:56

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2455

20 قاڭتار, 2013 ساعات 16:06

اۋىت مۇقيبەك. ەسەنعاليدىڭ ەلۋ قويى

اباي-اقپارات 3280

18 قاڭتار, 2013 ساعات 13:10

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 17.01.2013 (ەكىنشى ءبولىم)

اباي-اقپارات 2289

18 قاڭتار, 2013 ساعات 13:08

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 17.01.2013 ء(بىرىنشى ءبولىم)

اباي-اقپارات 2305