سەيسەنبى, 28 ماۋسىم 2022

2013 قاڭتار

18 قاڭتار, 2013 ساعات 10:21

ۇيعىر اۋدانىنىڭ اتاۋىن وزگەرتۋگە نە كەدەرگى؟

اباي-اقپارات 5981

18 قاڭتار, 2013 ساعات 10:16

ارىستاردىڭ اتۋ جازاسىنان امان قالۋى مۇمكىن بە؟

اباي-اقپارات 2313

18 قاڭتار, 2013 ساعات 09:47

دوسىم ساتپاەۆ. ءبىز تاۋەلسىزدىگىمىزدى قالاي جوعالتامىز؟

اباي-اقپارات 1912

18 قاڭتار, 2013 ساعات 08:49

توقتارالى تاڭجارىق. عالامتور مادەنيەتى

اباي-اقپارات 2242

18 قاڭتار, 2013 ساعات 07:46

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2165