سەيسەنبى, 14 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 61755. جازىلعاندار — 35911. قايتىس بولعاندار — 375

2013 قاڭتار

23 قاڭتار, 2013 ساعات 09:33

دالامىز شولەيتكە، شولەيتىمىز شولگە اينالىپ بارادى

اباي-اقپارات 2537

23 قاڭتار, 2013 ساعات 09:26

قۋاندىق شاماحايۇلى. باق قاي باعىتتا دامىپ وتىر؟

اباي-اقپارات 3010

23 قاڭتار, 2013 ساعات 09:12

مۇحتار كارىباي. ەلدىڭ ارى، جوقشىسى

اباي-اقپارات 1744

23 قاڭتار, 2013 ساعات 08:55

جەمىسبەك تولىمبەكوۆ. تاريح قيالعا ەمەس، دەرەككە سۇيەنەدى

اباي-اقپارات 2924

22 قاڭتار, 2013 ساعات 10:03

«سۇرشا قىز» اراپتىڭ ءانى مە؟

اباي-اقپارات 3608