دۇيسەنبى, 6 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 604. جازىلعاندار — 45. قايتىس بولعاندار — 6

2013 قاڭتار

28 قاڭتار, 2013 ساعات 10:27

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 25.01.2013

اباي-اقپارات 1617

28 قاڭتار, 2013 ساعات 10:22

قۇل كەرىم ەلەمەس. ەكى عاسىردىڭ ەكى اقىنى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2256

28 قاڭتار, 2013 ساعات 10:10

اباي قۇنانبايۇلى. يمان دەگەن...

اباي-اقپارات 2847

28 قاڭتار, 2013 ساعات 08:55

اۋىس-ءتۇيىس: كىم كىم بولىپ جاتىر؟

اباي-اقپارات 1738