دۇيسەنبى, 23 مامىر 2022

2013 قاڭتار

22 قاڭتار, 2013 ساعات 07:56

ارداق نۇرعازىۇلى. ميفتىك سانانىڭ جاڭعىرىعى

اباي-اقپارات 2461

22 قاڭتار, 2013 ساعات 07:47

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2244

21 قاڭتار, 2013 ساعات 13:52

تۇرسىن جۇرتباي. ارىلۋ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3706

21 قاڭتار, 2013 ساعات 13:30

اباي قۇنانبايۇلى. ... مۇنىڭ ءبارى - ماسقارالىق، اقىماقتىق

اباي-اقپارات 5097

21 قاڭتار, 2013 ساعات 12:20

كوشى-قون كوميتەتى قايتا قۇرىلىپ جاتىر

اباي-اقپارات 2209