جەكسەنبى, 20 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107199. جازىلعاندار — 101822. قايتىس بولعاندار — 1671

2013 قاڭتار

25 قاڭتار, 2013 ساعات 08:25

فازىلبەك ءابساتتارۇلى. قازاقتىڭ سانى نەگە وسپەي وتىر؟

اباي-اقپارات 2105

25 قاڭتار, 2013 ساعات 07:44

قۇل كەرىم ەلەمەس. ەكى عاسىردىڭ ەكى اقىنى (باسى)

اباي-اقپارات 2455

25 قاڭتار, 2013 ساعات 07:32

وقو: داۋىلدان قيراعان نىساندار قالپىنا كەلتىرىلدى

اباي-اقپارات 1675

24 قاڭتار, 2013 ساعات 09:09

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 23.01.2013

اباي-اقپارات 1724

24 قاڭتار, 2013 ساعات 08:10

عالىم بوقاش. پياز

اباي-اقپارات 1954