جۇما, 6 جەلتوقسان 2019

2013 قاڭتار

22 قاڭتار, 2013 ساعات 09:58

بالا باعىپ بايۋعا بولا ما؟

اباي-اقپارات 2947

22 قاڭتار, 2013 ساعات 09:56

قازاق تويى: قالاي ۇنەمدەۋگە بولادى؟

اباي-اقپارات 2218

22 قاڭتار, 2013 ساعات 09:53

وزگە مۇرات

اباي-اقپارات 1494

22 قاڭتار, 2013 ساعات 09:33

باۋىرجان جاقىپ. داۋىلپاز اقىن

اباي-اقپارات 3195

22 قاڭتار, 2013 ساعات 08:25

سىرىم دات. وڭىرلەر دامي ما، الدە...

اباي-اقپارات 1449

22 قاڭتار, 2013 ساعات 08:15

ءجۇسىپ يمانحان. ۇلت ماقتانىشتارىن ۇلىقتاعان ارنا

اباي-اقپارات 1690

22 قاڭتار, 2013 ساعات 08:07

ەلەۋجان سەرىموۆ. دiني شەشەندىك سىرى

اباي-اقپارات 2714