سەنبى, 22 اقپان 2020

2009 مامىر

29 مامىر, 2009 ساعات 05:59

كولىك باقىلاۋشىلار جەمقورلىقتان تازا

اباي-اقپارات 1660

29 مامىر, 2009 ساعات 05:57

قۇنسىزدانۋعا لايىقتى توسقاۋىل قويىلعان

اباي-اقپارات 1725

29 مامىر, 2009 ساعات 05:55

«الليا اياتقا» قالاي توسقاۋىل قويامىز ؟

اباي-اقپارات 1708

29 مامىر, 2009 ساعات 05:53

«جاربولدىنىڭ» كوكونىستەرى

اباي-اقپارات 1540