جۇما, 4 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 134706. جازىلعاندار — 118643. قايتىس بولعاندار — 2034

2009 مامىر

29 مامىر, 2009 ساعات 05:45

شالعاي اۋىلدىڭ شىراعى

اباي-اقپارات 2407

29 مامىر, 2009 ساعات 05:38

بادەندى ايەل - اكىمدەردىڭ بارىنە بەدەلدى ايەل

اباي-اقپارات 1967

29 مامىر, 2009 ساعات 05:34

«قازاق الماناعى» ءھام قازاق جاۋاپكەرشىلىگى

اباي-اقپارات 1943

29 مامىر, 2009 ساعات 05:10

برەند ەمەس – نىشان

اباي-اقپارات 2509