دۇيسەنبى, 21 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107262. جازىلعاندار — 101877. قايتىس بولعاندار — 1671

2009 مامىر

29 مامىر, 2009 ساعات 06:30

عارىشقا قۇشتارلىق قارشاداي كەزدەن قالىپتاسادى

اباي-اقپارات 2127

29 مامىر, 2009 ساعات 06:27

بايقوڭىر باعىنباي بارادى

اباي-اقپارات 1967

29 مامىر, 2009 ساعات 06:25

قۇم ىشىندەگى قىزعالداق قالا

اباي-اقپارات 1924

29 مامىر, 2009 ساعات 06:23

Aلاياققا الدانعان اڭقۋلار ارىزدانۋدا

اباي-اقپارات 1773

29 مامىر, 2009 ساعات 06:14

بانكتەردىڭ جۇمىسى كاسىپكەرلەردىڭ كوڭىلىنەن شىقپايدى

اباي-اقپارات 1741

29 مامىر, 2009 ساعات 06:11

قوي شارۋاشىلىعىنىڭ ونىمدىلىگى ارتادى

اباي-اقپارات 1968

29 مامىر, 2009 ساعات 06:01

جولداردىڭ جاعدايى جاقسارادى

اباي-اقپارات 1650