سارسەنبى, 8 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 709. جازىلعاندار — 54. قايتىس بولعاندار — 7

2009 مامىر

28 مامىر, 2009 ساعات 20:45

قازاننىڭ تۇبىندە قاسپاعى عانا قالدى…

اباي-اقپارات 1528

28 مامىر, 2009 ساعات 20:31

زيان شەكتىرگەن زيالىعا ىزدەۋ جاريالاندى

اباي-اقپارات 1707

28 مامىر, 2009 ساعات 20:29

عاريفوللا ەسIم: قازاق بولۋ – رەنەسسانستىق يدەيا

اباي-اقپارات 1636

28 مامىر, 2009 ساعات 20:27

ۇزدiك تۋىندىلارعا بايقاۋ جاريالاندى

اباي-اقپارات 1513

28 مامىر, 2009 ساعات 20:26

جۇرگەنوۆتەر اۋلەتiنiڭ اقيقاتى

اباي-اقپارات 2195

28 مامىر, 2009 ساعات 20:25

“ەڭلIك-كەبەكتەگI” ەسپەمبەت كIم؟

اباي-اقپارات 2390