جۇما, 4 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 134706. جازىلعاندار — 118643. قايتىس بولعاندار — 2034

2009 مامىر

28 مامىر, 2009 ساعات 20:45

قازاننىڭ تۇبىندە قاسپاعى عانا قالدى…

اباي-اقپارات 1819

28 مامىر, 2009 ساعات 20:31

زيان شەكتىرگەن زيالىعا ىزدەۋ جاريالاندى

اباي-اقپارات 1978

28 مامىر, 2009 ساعات 20:29

عاريفوللا ەسIم: قازاق بولۋ – رەنەسسانستىق يدەيا

اباي-اقپارات 1906

28 مامىر, 2009 ساعات 20:27

ۇزدiك تۋىندىلارعا بايقاۋ جاريالاندى

اباي-اقپارات 1862

28 مامىر, 2009 ساعات 20:26

جۇرگەنوۆتەر اۋلەتiنiڭ اقيقاتى

اباي-اقپارات 2610

28 مامىر, 2009 ساعات 20:25

“ەڭلIك-كەبەكتەگI” ەسپەمبەت كIم؟

اباي-اقپارات 2930