جۇما, 4 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 133887. جازىلعاندار — 118004. قايتىس بولعاندار — 1990

2009 مامىر

29 مامىر, 2009 ساعات 04:39

الماتى اپورتىن قايتا تىرىلتۋگە كىم كەدەرگى؟

اباي-اقپارات 2354

29 مامىر, 2009 ساعات 04:36

تاريحىمىز بەن مادەنيەتىمىزدىڭ كومبەسىن اشقان كىتاپ

اباي-اقپارات 2237

29 مامىر, 2009 ساعات 04:34

«تاۋەلسىزدىك تولعاۋىنىڭ» تۋى اسقاقتايدى

اباي-اقپارات 2051

28 مامىر, 2009 ساعات 20:47

قازاقتىڭ پاگانينيى اتانعان…

اباي-اقپارات 2096