سارسەنبى, 8 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 709. جازىلعاندار — 54. قايتىس بولعاندار — 7

2009 مامىر

29 مامىر, 2009 ساعات 05:02

يلين – شوۋمەن ەمەس، سپورتشى

اباي-اقپارات 1879

29 مامىر, 2009 ساعات 04:55

ۋيلليام فيەرمان: مەن قازاق تIلIنIڭ جاناشىرىمىن

اباي-اقپارات 1697

29 مامىر, 2009 ساعات 04:51

قىتايدىڭ ۇلى كومپوزيتورىن قۇتقارعان قازاق

اباي-اقپارات 1830

29 مامىر, 2009 ساعات 04:46

ءاندىجان وقيعاسىنىڭ ءتۇپ-توركىنى نەدە؟

اباي-اقپارات 2115

29 مامىر, 2009 ساعات 04:45

ورىس تاريحىنا باسقا كوزقاراس

اباي-اقپارات 1628