دۇيسەنبى, 3 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 92662. جازىلعاندار — 62511. قايتىس بولعاندار — 793

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

21 قازان, 2015 ساعات 12:17

سەن قازاقشا سويلەدىڭ...

اباي-اقپارات 3395 0

7 قازان, 2015 ساعات 19:23

جەلتوقساندا شىندىق جىرىن جىرلايمىن دەپ شارق ۇردىڭ…

اباي-اقپارات 6860 0

5 قازان, 2015 ساعات 18:14

تاعدىرلاستار - ديداحمەت اشىمحانۇلى

اباي-اقپارات 4067 0

2 قازان, 2015 ساعات 16:42

بالاڭىزعا اباي بولىڭىز...

اباي-اقپارات 3021 0

2 قازان, 2015 ساعات 15:31

ءازيز نەسين "مىناۋ ەمەنە؟". اسقار نايمانتاەۆ.

اباي-اقپارات 3523 0

24 قىركۇيەك, 2015 ساعات 09:47

"اۋليەلەر جانە ولاردىڭ كەرەمەتتەرى"ارمان قۋانىشباەۆ

اباي-اقپارات 3939 0

24 قىركۇيەك, 2015 ساعات 09:30

بەس عانيبەت - عازيز احمەتوۆ

اباي-اقپارات 3211 0

17 قىركۇيەك, 2015 ساعات 14:23

قارت قابانباي (قازاق ەرتەگىسى)

اباي-اقپارات 3410 0