جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 802. جازىلعاندار — 61. قايتىس بولعاندار — 9

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

18 قاراشا, 2015 ساعات 09:30

ارسلانبەك نوعاي. نوعاي اندەرى

اباي-اقپارات 7066 0

9 قاراشا, 2015 ساعات 20:11

قانات يسلامنىڭ جەكپە-جەگى

قانات يسلام باۋىرىمىز 20-شى جەڭىسىنە قول جەتكىزدى.

اباي-اقپارات 3942 0

5 قاراشا, 2015 ساعات 12:50

بابالار جولى (دەرەكتى فيلم)

اباي-اقپارات 3120 0

23 قازان, 2015 ساعات 12:00

ءتورتىنشى بيلىك - "قارعا ادامدار"

اباي-اقپارات 3361 0

21 قازان, 2015 ساعات 12:17

سەن قازاقشا سويلەدىڭ...

اباي-اقپارات 3261 0

7 قازان, 2015 ساعات 19:23

جەلتوقساندا شىندىق جىرىن جىرلايمىن دەپ شارق ۇردىڭ…

اباي-اقپارات 6343 0

5 قازان, 2015 ساعات 18:14

تاعدىرلاستار - ديداحمەت اشىمحانۇلى

اباي-اقپارات 3777 0

2 قازان, 2015 ساعات 16:42

بالاڭىزعا اباي بولىڭىز...

اباي-اقپارات 2783 0