سەيسەنبى, 6 ماۋسىم 2023

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 مامىر, 2017 ساعات 13:02

رەسەيلىك ديپلوماتتارعا تەكسەرۋ جۇرگىزۋ كەرەك

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 8467 19

30 مامىر, 2017 ساعات 10:33

وزبەك ءانشىسى جاڭا ءانىن شاۆكات ميرزياەۆكە ارنادى

اباي-اقپارات 5727 2

29 مامىر, 2017 ساعات 12:00

تۇڭعىش وليمپيادا چەمپيونى ماسكەۋدە تۇرىپ جاتىر

قىدىربەك رىسبەك 8707 9

29 مامىر, 2017 ساعات 11:15

قاراساي اۋدانىندا كۇنىنە 500 ليتر شىرىن وندىرەدى

قۋات قايرانباەۆ 4156 0

29 مامىر, 2017 ساعات 10:06

ۇستازى مىقتىنىڭ ۇستانىمى مىقتى

رايحان يماحانبەت 5046 6

28 مامىر, 2017 ساعات 12:40

«ءۇش ۇلكەن ءتارتىپ» پەن «سەگىز ساقتىق» 

ا. مۇقاباي 8708 7

26 مامىر, 2017 ساعات 09:37

ەرلان سايروۆ قازاقستاندا "زار قابىرعاسىن" جاساۋدى ۇسىندى

ەرلان سايروۆ 5532 11