سەنبى, 30 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10382. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 37

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

22 جەلتوقسان, 2017 ساعات 08:50

قارعىسقا قالما، قارجاۋباەۆ!

اۋىت مۇقيبەك 6885 93

19 جەلتوقسان, 2017 ساعات 14:15

دەپۋتات كارىباي مۇسىرمان باسقاراتىن جۇمىس توبىنا اشىق حات

اۋىت مۇقيبەك 4170 18

15 جەلتوقسان, 2017 ساعات 13:03

مەملەكەتتىك ماراپات كىمدەرگە بۇيىردى؟

Abai.kz 4245 32

13 جەلتوقسان, 2017 ساعات 10:09

ساعاديەۆكە ۇستازداردان تالاپ حات

Abai.kz 60860 115

12 جەلتوقسان, 2017 ساعات 13:00

داۋرەن قۋات - باس جۇلدەگەر!

Abai.kz 4072 23