سەيسەنبى, 2 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11571. جازىلعاندار — 5757. قايتىس بولعاندار — 41

انىق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 قازان, 2019 ساعات 12:16

«مىناۋ ادامنىڭ ەمەس، پەرىشتەنىڭ داۋىسى»

مامبەتكارىم قوجىربايۇلى 4905 44

24 قازان, 2019 ساعات 10:29

ۇلتتىق قۇندىلىقتار – ۇلت ساقتالۋىنىڭ كەپىلى

ريزا ىسقاق 3564 19

8 قازان, 2019 ساعات 10:56

بۇل – ابايدىڭ سۋرەتى ەمەس

جاندوس اۋباكىر 3842 16

4 قازان, 2019 ساعات 11:00

مۇعالىمنىڭ مارتەبەسى قاشان ارتادى؟ 

Abai.kz 2257 5

10 قىركۇيەك, 2019 ساعات 14:46

ۇلى دالا سىلكىندى. ۇلى قازاق ويانا باستادى...

ايتباي ساۋلەبەك 5306 10