بەيسەنبى, 4 ناۋرىز 2021

2016 شىلدە

4 شىلدە, 2016 ساعات 10:49

رەسەيگە زىمىران قالدىقتارىن قۇلاتۋ ءۇشىن تاعى دا جەر بەرەمىز

قازاقستان زىمىران قالدىقتارىن قۇلاتۋ ءۇشىن رەسەيگە جەر بەرەتىن بولدى، - دەپ حابارلايدى قر ينۆەستيتسيا جانە دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى البەرت راۋ.

اباي-اقپارات 5938

4 شىلدە, 2016 ساعات 10:29

شولۋ: رەسەي الەمدى بيلەي مە؟..

اۆتور ماقالاسىن: «ويتكەنى، وتاندى كۇندە ساۋدالاعاننان ءتانىڭدى ساتۋ ادال كۇن كورۋ سياقتى كورىنەدى»، - دەپ اياقتايدى.

اباي-اقپارات 4212

4 شىلدە, 2016 ساعات 09:40

ساليدات قايىربەكوۆا قايتىس بولدى

اباي-اقپارات 3586

4 شىلدە, 2016 ساعات 08:45

ە.قارين: لانكەستىككە ۇلتتىق قۇندىلىق پەن سالت-داستۇرمەن قارسى تۇرۋ كەرەك

اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمى بەردىبەك ساپارباەۆتىڭ باستاماسىمەن بەلگىلى ساياساتتانۋشى، قر پرەزيدەنتى جانىنداعى قازاقستان ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى ەرلان قارين اقتوبەگە كەلدى.

اباي-اقپارات 3600

4 شىلدە, 2016 ساعات 08:35

ەۋرووداق رەسەيگە قاتىستى سانكتسيالارىن ۇزارتتى

اباي-اقپارات 1952

4 شىلدە, 2016 ساعات 08:34

باعداتتا تەراكتى قۇرباندارىنىڭ سانى 130-دان استى

اباي-اقپارات 1887