سەيسەنبى, 27 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110684. جازىلعاندار — 105766. قايتىس بولعاندار — 1825

2016 شىلدە

5 شىلدە, 2016 ساعات 10:06

يسلام اكا جارادى...

اباي-اقپارات 2994

5 شىلدە, 2016 ساعات 10:00

"جەتىستىك جوق" دەپ ايتا بەرمەيىكشى

اباي-اقپارات 2862

5 شىلدە, 2016 ساعات 09:53

جۇمىس

اباي-اقپارات 2277

5 شىلدە, 2016 ساعات 09:28

اقتوبە وقيعاسى بالقاشتا قايتالانا جازدادى

«بالقاش وقيعاسى» بويىنشا قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعانداردىڭ بارلىعى قازاقستان ءۇشىن ءداستۇرلى ەمەس «سالافيزم» ءدىني اعىمىن ۇستانۋشىلار ەكەنى بەلگىلى بولدى.

اباي-اقپارات 3929

5 شىلدە, 2016 ساعات 09:21

قىزىلوردادا 6,6 مىڭ تۇرعىن جەر الدى

اباي-اقپارات 1895

5 شىلدە, 2016 ساعات 09:19

ناتو باسشىسى رەسەيمەن ديالوگقا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى

اباي-اقپارات 1941

5 شىلدە, 2016 ساعات 09:18

ساۋد ارابياسىندا قاتارىنان بىرنەشە جارىلىس بولدى

اباي-اقپارات 1889