دۇيسەنبى, 25 قاڭتار 2021

2016 شىلدە

4 شىلدە, 2016 ساعات 08:22

وتارلاۋشىلار ولتىرە الماعان ءتىلىمىزدىڭ جانازاسىن تاۋەلسىز قازاقستان شىعارا ما؟

وسى، كوزدى اشىپ قاراساق، ىلعي، انا ءتىلى، ءبىلىم تۋرالى ماسەلەدە تاڭ قالاتىنداي وقيعالار ورىن الادى!

اباي-اقپارات 3707

4 شىلدە, 2016 ساعات 08:03

ادامزاتقا ۇندەۋ. زامانعا سەرت

جاراتۋشىمىزدىڭ مۇقىم ادامزات بالاسىنا جىبەرگەن ۇلى كىتابى قاسيەتتى قۇران مەن پايعامبارىمىزدىڭ حاديستەرىندە بولاشاق زاماننىڭ قانداي بولاتىنى ەگجەي-تەگجەيلى باياندالعان.

اباي-اقپارات 3997

1 شىلدە, 2016 ساعات 15:44

«جاماننىڭ ساندىراعى...»

— راۋشان، سەن ءۇي الساڭ عوي، — دەدىم كەنەت، — ءبارىمىز قوناققا بارىپ، تاڭ اتقانشا تويلار ەدىك.

اباي-اقپارات 4344

1 شىلدە, 2016 ساعات 15:34

دوس كوشىم. جەر داۋى

جەر ماسەلەسى مەن كوميسسيانىڭ جۇمىستارى تاعى ءبىر ماسەلەنى جارىققا شىعارادى، سىنعا تۇسىرەدى دەپ ويلايمىن. بۇل – جاريالىلىق پەن اشىقتىق ماسەلەسى.

اباي-اقپارات 10573

1 شىلدە, 2016 ساعات 15:09

«استانا بالەت» تەاترى شاقىرادى

اباي-اقپارات 2723

1 شىلدە, 2016 ساعات 14:25

Cاعىنتاەۆتىڭ ىرجىڭىنان مىرزاحمەتوۆ ساق بولسىن!

حالىق «جەرىم» دەپ زار ەڭىرەپ وتىرعان كەزدە ۇلكەن لاۋازىمداعى شەندىنىڭ كوميسسيا توراعالىعىن ىرجالاڭداپ وتىرىپ، اسقار مىرزاحمەتوۆكە تاپسىرۋىنىڭ استارىندا نە جاتىر؟

اباي-اقپارات 4297