جۇما, 22 قاڭتار 2021

2016 شىلدە

1 شىلدە, 2016 ساعات 09:23

ارۋاققا سىيىناتىن قازاق بولايىق

ادام بالاسى اللانى ەمەس، ءوزىن تانىماعاندىقتان اداسادى. ول تانىماۋدىڭ قۇزار شىڭىندا ءىبىلىس تۇر. ناتيجەسى... ءيا.

اباي-اقپارات 5923

1 شىلدە, 2016 ساعات 09:15

1916 جىل: قارقارا كوتەرىلىسى

جامەڭكەنىڭ ەلگە تانىلىپ، بيلىككە ارالاسقانىنا قاشاعان بي اۋەلۇلىنىڭ دا ىقپالى بولعان ەكەن. جانە دە بەلگىلى بيدەن كوپ نارسە ۇيرەنگەن.

اباي-اقپارات 9869