سارسەنبى, 28 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110832. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

2012 مامىر

31 مامىر, 2012 ساعات 10:31

كومۋ «بتا بانك» نۋجەن جيۆىم؟

اباي-اقپارات 1872

31 مامىر, 2012 ساعات 10:25

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 30.05.2012

اباي-اقپارات 1734

31 مامىر, 2012 ساعات 08:40

جاسارال قۋانىشالين. قاسيەتتى پارىز

اباي-اقپارات 2021

31 مامىر, 2012 ساعات 08:32

نۇرلان دۋلاتبەكوۆ: «ناۋبەت جىلداردىڭ جازىلماس جاراسى»

اباي-اقپارات 2181