جۇما, 22 قاڭتار 2021

2012 مامىر

30 مامىر, 2012 ساعات 07:31

مۇحتار شەرىم. اگەنتتەگى سۇلۋعا سمس حات

اباي-اقپارات 2095

30 مامىر, 2012 ساعات 07:16

سەرگەك ەرسايىن. ممم: ماۆرودي – الدار ما، دون كيحوت پا؟

اباي-اقپارات 2082

30 مامىر, 2012 ساعات 06:46

قاجىمۇقان عابدوللا. كىممەن بولە جەيمىز؟..

اباي-اقپارات 1886

30 مامىر, 2012 ساعات 06:26

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1715

29 مامىر, 2012 ساعات 09:49

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 28.05.2012

اباي-اقپارات 2006

29 مامىر, 2012 ساعات 08:26

ساندالما، سەيدۋمانوۆ!

اباي-اقپارات 1823