بەيسەنبى, 9 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 53021. جازىلعاندار — 35137. قايتىس بولعاندار — 264

2012 مامىر

28 مامىر, 2012 ساعات 13:01

گەرمانيالىق وقۋشى نيۋتون شەشە الماعان ەسەپتى شەشتى

اباي-اقپارات 1739

28 مامىر, 2012 ساعات 12:58

رەسەيلىك ءانشى ماكSيم قازاقي ءداستۇردى ۇيرەنىپ كەلەدى

اباي-اقپارات 1565