سەيسەنبى, 27 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110684. جازىلعاندار — 105766. قايتىس بولعاندار — 1825

2012 مامىر

28 مامىر, 2012 ساعات 13:01

گەرمانيالىق وقۋشى نيۋتون شەشە الماعان ەسەپتى شەشتى

اباي-اقپارات 1842

28 مامىر, 2012 ساعات 12:58

رەسەيلىك ءانشى ماكSيم قازاقي ءداستۇردى ۇيرەنىپ كەلەدى

اباي-اقپارات 1684