سارسەنبى, 23 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107374. جازىلعاندار — 102064. قايتىس بولعاندار — 1699

2012 مامىر

29 مامىر, 2012 ساعات 07:03

الماحان مۇحامەتقاليقىزى. اباي جۇرەگiنiڭ تەڭiزi

اباي-اقپارات 1925

29 مامىر, 2012 ساعات 06:53

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1766

28 مامىر, 2012 ساعات 14:17

بتا – بانك. نۋجەن لي ۆتوروي سپاساتەلنىي كرۋگ؟

اباي-اقپارات 2227

28 مامىر, 2012 ساعات 14:07

سۇيەنەرىمىز – تاريحي- عىلىمي نەگىز

اباي-اقپارات 1881