سارسەنبى, 21 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109766. جازىلعاندار — 105301. قايتىس بولعاندار — 1796

2012 مامىر

28 مامىر, 2012 ساعات 14:05

امەن حايدار: ۇرپاق قۇندى دۇنيەلەرگە قانىعىپ ءوسۋى ءتيىس

اباي-اقپارات 2055

28 مامىر, 2012 ساعات 14:02

پوليتسەيلەر تىلدەن ەمتيحان تاپسىردى

اباي-اقپارات 1652

28 مامىر, 2012 ساعات 14:01

ءبىزدى بىرىكتىرۋشى كۇش – تۋعان ءتىلىمىز

اباي-اقپارات 1958

28 مامىر, 2012 ساعات 13:59

اتى-ءجون جازۋداعى الا-قۇلالىقتان قاشان ارىلامىز؟

اباي-اقپارات 2186

28 مامىر, 2012 ساعات 13:56

كولپاكوۆسكي وردەنىنىڭ استارىندا نە تۇر؟

اباي-اقپارات 1980

28 مامىر, 2012 ساعات 13:06

قىتايدا ەكى موناح وزدەرىن ورتەدى

اباي-اقپارات 1784