سەنبى, 23 قازان 2021

2012 مامىر

31 مامىر, 2012 ساعات 11:43

الاشتىڭ ازا كۇنىن بەلگىلەۋىمىز كەرەك

اباي-اقپارات 2288

31 مامىر, 2012 ساعات 11:41

16 جول ولەڭى ءۇشىن 18 جىل ازاپتا بولعان

اباي-اقپارات 2866

31 مامىر, 2012 ساعات 11:38

ۇلكەندەردىڭ ۇلكەن قاتەلىگى

اباي-اقپارات 2323

31 مامىر, 2012 ساعات 11:37

كسرو كەزىندەگى قۋعىن-سۇرگىن

اباي-اقپارات 3389