سارسەنبى, 1 ءساۋىر 2020

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 ناۋرىز, 2017 ساعات 16:02

قازاقستاندا 400 مىڭ ەتنيكالىق قىتاي ءومىر ءسۇرىپ جاتىر

نۇرزات توعجان 8665 35

27 ناۋرىز, 2017 ساعات 18:16

قادىرالينا زاڭعا باعىنباي ءالى قاسارىسىپ وتىر

اۋىت مۇقيبەك 7278 6

27 ناۋرىز, 2017 ساعات 17:49

ەۋرازيالىق وداق ەلدەرىندە دۇربەلەڭ باستالدى

بىشكەكتە بۇرىنعى دەپۋتات سادىر جاپاروۆتىڭ تۇتقىندالۋىنا نارازىلىق تانىتقان توپقا پوليتسيا كۇش قولدانعان.

ءشارىپحان قايسار 3044 19

20 ناۋرىز, 2017 ساعات 09:29

ناۋرىز مەرەكەسىن "رەفورمالاۋ" قاجەت

قانات بىرلىكۇلى 5119 4

17 ناۋرىز, 2017 ساعات 19:39

نازارباەۆ ساياسي باسەكەلەستىكتىڭ جوقتىعى جايلى سۇراققا جاۋاپ بەردى

نازارباەۆ ساياسي باسەكەلەستىكتىڭ جوقتىعى جايلى سۇراققا جاۋاپ بەردى

اباي-اقپارات 3056 2

14 ناۋرىز, 2017 ساعات 17:43

كۋلاگيننەن باسقا كىمدەر اۋىستى؟

كىم قانداي قىزمەتكە يە بولدى؟

اباي-اقپارات 3644 0

16 جەلتوقسان, 2016 ساعات 09:00

قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنە - 27 جىل: تاۋەلسىزدىك جانە ەلباسى

اباي-اقپارات 2905 0

20 ناۋرىز, 2014 ساعات 08:17

بەرىك ابدىعاليۇلى: ۇلت ماسەلەسى ساياساتقا تىرەلىپ تۇر

باقىتگۇل ماكىمباي 2077 0