جۇما, 23 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110086. جازىلعاندار — 105493. قايتىس بولعاندار — 1796

2019 ءساۋىر

29 ءساۋىر, 2019 ساعات 12:57

ء"ادىل سايلاۋ" قوعامدىق شتابتارىن قۇرۋ كەرەك

ءومىر شىنىبەكۇلى 2847

29 ءساۋىر, 2019 ساعات 12:41

پرەزيدەنتكە اشىق حات

ازامات بيتان 10747

29 ءساۋىر, 2019 ساعات 12:36

لاتۆيادا «اباي» اقپاراتتىق ورتالىعى اشىلدى

Abai.kz 2266

29 ءساۋىر, 2019 ساعات 12:22

ۆەرماحت وبەر-لەيتەنانتى ءاليحان اعاەۆ دەسانتىنىڭ كەلتە تاريحى

ماقسات ءتاج-مۇرات 9353

29 ءساۋىر, 2019 ساعات 12:17

مۇنداي جوبا بۇكىل وبلىسقا كەرەك

نۇربەك بەكباۋ 2897

29 ءساۋىر, 2019 ساعات 11:59

وسپان باتىر تۋرالى...

ءجادي شاكەنۇلى 9429