جەكسەنبى, 25 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110402. جازىلعاندار — 105618. قايتىس بولعاندار — 1796

2019 ءساۋىر

1 ءساۋىر, 2019 ساعات 09:42

رەسەي قازاقتىڭ جاندى جەرىنە ءتيۋدىڭ جاڭا امالىن تاپتى

ءابىل-سەرىك الياكپار 11716

1 ءساۋىر, 2019 ساعات 09:32

ەلباسى – اباي مۇراسىنىڭ جاناشىرى

جاندوس اۋباكىر 5324