دۇيسەنبى, 1 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10858. جازىلعاندار — 5404. قايتىس بولعاندار — 41

2019 ءساۋىر

1 ءساۋىر, 2019 ساعات 09:42

رەسەي قازاقتىڭ جاندى جەرىنە ءتيۋدىڭ جاڭا امالىن تاپتى

ءابىل-سەرىك الياكپار 11422

1 ءساۋىر, 2019 ساعات 09:32

ەلباسى – اباي مۇراسىنىڭ جاناشىرى

جاندوس اۋباكىر 4592