دۇيسەنبى, 3 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 92662. جازىلعاندار — 62511. قايتىس بولعاندار — 793

2019 ءساۋىر

1 ءساۋىر, 2019 ساعات 09:42

رەسەي قازاقتىڭ جاندى جەرىنە ءتيۋدىڭ جاڭا امالىن تاپتى

ءابىل-سەرىك الياكپار 11557

1 ءساۋىر, 2019 ساعات 09:32

ەلباسى – اباي مۇراسىنىڭ جاناشىرى

جاندوس اۋباكىر 4877