جۇما, 23 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110086. جازىلعاندار — 105493. قايتىس بولعاندار — 1796

2019 ءساۋىر

30 ءساۋىر, 2019 ساعات 10:58

وبلىس اتاۋى - سىرداريا، قالا اتاۋى - اقمەشىت بولىپ وزگەرسە...

مىڭجان بايجانين 5770