دۇيسەنبى, 21 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107262. جازىلعاندار — 101877. قايتىس بولعاندار — 1671

2019 ءساۋىر

29 ءساۋىر, 2019 ساعات 10:45

وسك-عا توعىزىنشى كانديدات قۇجات تاپسىردى

Abai.kz 1773

29 ءساۋىر, 2019 ساعات 07:28

سايلاۋ زاڭى كونستيتۋتسيالىق قۇقىعىمىزدى شەكتەيدى

تالعات قاتاۋوۆ 2583

29 ءساۋىر, 2019 ساعات 07:16

جاڭا الىپبيدەگى ءارىپ سانى 28 بولۋى كەرەك

بيجومارت قاپالبەك 3055

29 ءساۋىر, 2019 ساعات 07:07

ءپۋتيننىڭ ساياساتى ءھام قوس ازاماتتىقتىڭ قاتەرى تۋرالى...

ابىلسەرىك الياكپار  3618

29 ءساۋىر, 2019 ساعات 06:45

قازاق الەمدىك وركەنيەتكە قانداي ۇلەس قوستى؟

نازىم جولداسوۆا 3770

27 ءساۋىر, 2019 ساعات 08:12

پارلامەنتتىڭ دەڭگەيى وسى ما؟!

تالعات تەمەنوۆ 5290