سارسەنبى, 10 تامىز 2022

2015 شىلدە

30 شىلدە, 2015 ساعات 13:19

قازاق قالاي سالەمدەسكەنى دۇرىس؟

اباي-اقپارات 8856

30 شىلدە, 2015 ساعات 13:09

كەزەكتى تۇتىقنداۋ. مەترونىڭ ەكس-ديرەكتورى ۇستالدى

اباي-اقپارات 3987

30 شىلدە, 2015 ساعات 12:26

باۋىرجان باباجانۇلى. جۋرفاكتا كىم وقيدى؟

اباي-اقپارات 4626

30 شىلدە, 2015 ساعات 12:16

ابىليازوۆتىڭ بالدىزى شالاباەۆ ۆيلنيۋستە ۇستالدى

اباي-اقپارات 3466

30 شىلدە, 2015 ساعات 11:47

قاجەتتى نىساندارعا قارجىلىق كومەك

سۋب¬سيديالاۋدىڭ شارتتارىمەن تولىعىراق مىنا سايت ارقىلى adilet.zan.kz. تانىسۋعا بو¬لادى.

اباي-اقپارات 3295

30 شىلدە, 2015 ساعات 11:24

نيدە قالاسىندا «قازاق – تۇرىك مۋزەيى» اشىلدى

اباي-اقپارات 4761

30 شىلدە, 2015 ساعات 10:40

بيلىك كىمدى اڭديدى؟ كىمنەن قورقادى؟

«اۋديوجازبا، e-mail جانە كود دەرەكتەرى بار پاپكالار بار»

اباي-اقپارات 8240