جۇما, 5 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12312. جازىلعاندار — 6606. قايتىس بولعاندار — 52

2015 شىلدە

30 شىلدە, 2015 ساعات 10:40

بيلىك كىمدى اڭديدى؟ كىمنەن قورقادى؟

«اۋديوجازبا، e-mail جانە كود دەرەكتەرى بار پاپكالار بار»

اباي-اقپارات 6946

30 شىلدە, 2015 ساعات 09:57

وليمپيادانى الماتىعا ارتپاڭىز، Thomas Bach مىرزا!

ۇلتتىق قورداعى قارجى كۇن ساناپ ازايۋدا.

اباي-اقپارات 3894

30 شىلدە, 2015 ساعات 09:21

بيىل سۋ ايدىندارىمىزدا 387 ادام سۋعا باتقان

اباي-اقپارات 2272

30 شىلدە, 2015 ساعات 08:48

سايلاۋ بايبوسىن. سارى ماسالارمەن سوعىس

جولداس... كەشىرىڭىزدەر، ...مىرزالار، وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، الدىمىزدا ۇلكەن ناۋقان-ەكسپو-نىڭ قۇلاعى كورىنىپ تۇر.

اباي-اقپارات 3541

29 شىلدە, 2015 ساعات 17:22

ەرتەڭ ەلدىڭ باسىم بولىگىندە اپتاپ ىستىق ورنايدى

اباي-اقپارات 3201

29 شىلدە, 2015 ساعات 17:10

مەملەكەتتىك تۋمەن قوقىس شىعارعاندار سوتتالدى

اباي-اقپارات 2547

29 شىلدە, 2015 ساعات 17:01

تالدىقورعاننىڭ باس جوسپارى تانىستىرىلدى

اباي-اقپارات 2260

29 شىلدە, 2015 ساعات 16:53

بايقوڭىردىڭ جال اقىسىنان تولەپ، ايىمبەتوۆتى ۇشىرامىز

اباي-اقپارات 2363