جەكسەنبى, 25 اقپان 2024

2015 شىلدە

1 شىلدە, 2015 ساعات 08:09

سىرتقى ساياسات سوقپاقتارى

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازارباەۆ پەن جۋرناليست ساۋىتبەك ابدراحمانوۆتىڭ سۇحبات كىتابىنان

اباي-اقپارات 12368

1 شىلدە, 2015 ساعات 07:16

ن. تىلەنديەۆ - اتا تولعاۋى

اباي-اقپارات 11096

1 شىلدە, 2015 ساعات 07:08

«اباي» شىڭىنا شىعۋدان جارىس وتەدى

اباي-اقپارات 6404

1 شىلدە, 2015 ساعات 05:30

بىزگە دە ءبىر سۇلتان كابۋس كەرەك-اق!

اباي-اقپارات 4775

1 شىلدە, 2015 ساعات 05:19

«شىندىق ەكسپەديتسياسى»: كيىكتەر نەدەن قىرىلدى؟

اباي-اقپارات 4882