سەيسەنبى, 29 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107775. جازىلعاندار — 102736. قايتىس بولعاندار — 1699

2015 شىلدە

1 شىلدە, 2015 ساعات 08:09

سىرتقى ساياسات سوقپاقتارى

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازارباەۆ پەن جۋرناليست ساۋىتبەك ابدراحمانوۆتىڭ سۇحبات كىتابىنان

اباي-اقپارات 9750

1 شىلدە, 2015 ساعات 07:16

ن. تىلەنديەۆ - اتا تولعاۋى

اباي-اقپارات 4849

1 شىلدە, 2015 ساعات 07:08

«اباي» شىڭىنا شىعۋدان جارىس وتەدى

اباي-اقپارات 3290

1 شىلدە, 2015 ساعات 05:30

بىزگە دە ءبىر سۇلتان كابۋس كەرەك-اق!

اباي-اقپارات 3122

1 شىلدە, 2015 ساعات 05:19

«شىندىق ەكسپەديتسياسى»: كيىكتەر نەدەن قىرىلدى؟

اباي-اقپارات 2936