جۇما, 29 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9932. جازىلعاندار — 4900. قايتىس بولعاندار — 37

2015 شىلدە

1 شىلدە, 2015 ساعات 09:02

تاۋەلسىزدىك جولىنداعى 1916 جىلعى ۇلت-ازاتتىق كوتەرىلىس

1916 جىلعى كوتەرىلىس رەسەيدىڭ ۇستەمدىگىنە قارسى بولعان بۇقارالىق كوتەرىلىس

اباي-اقپارات 22153

1 شىلدە, 2015 ساعات 08:09

سىرتقى ساياسات سوقپاقتارى

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازارباەۆ پەن جۋرناليست ساۋىتبەك ابدراحمانوۆتىڭ سۇحبات كىتابىنان

اباي-اقپارات 9424

1 شىلدە, 2015 ساعات 07:16

ن. تىلەنديەۆ - اتا تولعاۋى

اباي-اقپارات 4364

1 شىلدە, 2015 ساعات 07:08

«اباي» شىڭىنا شىعۋدان جارىس وتەدى

اباي-اقپارات 2911

1 شىلدە, 2015 ساعات 05:30

بىزگە دە ءبىر سۇلتان كابۋس كەرەك-اق!

اباي-اقپارات 2930

1 شىلدە, 2015 ساعات 05:19

«شىندىق ەكسپەديتسياسى»: كيىكتەر نەدەن قىرىلدى؟

اباي-اقپارات 2700