دۇيسەنبى, 25 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8531. جازىلعاندار — 4352. قايتىس بولعاندار — 35

2015 شىلدە

27 شىلدە, 2015 ساعات 15:52

قارعالى. شىعىن مۇعالىمنىڭ قالتاسىنان وتەلە مە؟

تاسقىن 456 ءۇيدى العان، ونىڭ 9-ى قۇلاعان،44 كوشەنى سۋ باسقان.

اباي-اقپارات 4024

27 شىلدە, 2015 ساعات 12:53

قورعانىس مينيسترلىگىندە «مارودەردى» قولداپ وتىرعان كىم؟

گەنەرال ءمينيستردىڭ بۇيرىعىن بۇرا تارتىپ ءجۇر

اباي-اقپارات 3398

27 شىلدە, 2015 ساعات 12:25

ەلىمىزدە ەڭ جاس انا 13 جاستا

اباي-اقپارات 3064

27 شىلدە, 2015 ساعات 12:10

"تاقيالى پەرىشتە - 2" ءفيلمى تۇسىرىلەدى

اباي-اقپارات 4427

27 شىلدە, 2015 ساعات 12:06

اسىلبەكوۆ - ءتىلى جوق حالىق تا ءبىر، بالىق تا ءبىر

اباي-اقپارات 4468

27 شىلدە, 2015 ساعات 10:37

ابايدىڭ 170 جىلدىعىنا ءدۇبىرلى توي بولادى

اباي-اقپارات 5032

27 شىلدە, 2015 ساعات 09:52

بايقوڭىردى نەگە «پەنسياداعى پولكوۆنيك» باسقارادى؟

70 (؟!) جاستاعى وتستاۆكداعى پولكوۆنيكتى بايقوڭىر قالالىق اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى

اباي-اقپارات 3861

27 شىلدە, 2015 ساعات 09:39

بۇگىن جەنەۆادا ەلىمىزدىڭ دسۇ-عا مۇشە بولۋ ءراسىمى وتەدى

اباي-اقپارات 2314