سارسەنبى, 5 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 94882. جازىلعاندار — 67031. قايتىس بولعاندار — 1058

2013 شىلدە

24 شىلدە, 2013 ساعات 06:47

نازگۇل ساپيانوۆا. ول – ساكەن سەيفۋلليننىڭ شاكىرتى

اباي-اقپارات 2068

22 شىلدە, 2013 ساعات 10:22

ايدوس سارىم. ەكسپو جانە ەيفەل مۇناراسى

اباي-اقپارات 3039

22 شىلدە, 2013 ساعات 10:14

ازيمباي گالي. Cنوۆا وب اگەنتاح ۆليانيا

اباي-اقپارات 2352

22 شىلدە, 2013 ساعات 10:12

«قازاقستان داۋىسى» تەلەدۋمانى

اباي-اقپارات 2080

22 شىلدە, 2013 ساعات 10:09

قامبار اتاباەۆ: «ۇلتتىق يدەولوگيا جانە ۇلت تاريحى»

اباي-اقپارات 2610

22 شىلدە, 2013 ساعات 09:50

مينيستر مىرزا، وتىنىشىمىزگە قۇلاق اسساڭىز!

اباي-اقپارات 1913